Σχετικά

Home / Σχετικά

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περιοχές υποστήριξης

Τουλάχιστον το 30% της χρηματοδότησης διοχετεύεται στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και σε προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

H βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στη χρήση ενέργειας αποτελεί βασικό πεδίο των χρηματοδοτήσεων. Η χρηματοδότηση υποστηρίζει έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης για τις μικρές επιχειρήσεις και την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, η βελτίωση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας αποτελούν, επίσης , σημαντικές προτεραιότητες για τις επιχορηγήσεις των EEA Grants.

Παράλληλα, τα EEA Grants υποστηρίζουν προγράμματα για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στην εμπέδωση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω της ισχυροποίησης του τομέα της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, καθώς και στην βιωσιμότητα του τομέα. Έμφαση δίνεται στο σεβασμό και την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων, όπως οι Ρομά.

Τομείς προγραμμάτων ΕΕΑ Grants 2014 – 2021 

Για τη χρηματοδοτική περίοδο 2014 – 2021, τα EEA Grants υποστηρίζουν τους εξής τομείς προγραμμάτων:

1) Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση και Ανταγωνιστικότητα
2) Κοινωνική ένταξη, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας
3) Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
4) Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, Καλή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες
5) Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Μάθετε περισσότερα για τα ΕΕΑ Grants εδώ