Σχετικά

Home / Σχετικά

Το δίκτυο ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ -SAVECOAST είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός που αποσκοπεί στην μετάδοση της Διεθνούς επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας πάνω σε θέματα που αφορούν την προστασία και διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, προωθώντας την βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών Κοινωνιών που ζουν και εξαρτώνται από αυτή.

Προωθούνται οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, της ήπιας προστασίας ακτών, της ορθολογικής διαχείρισης των χερσαίων-υδατικών πόρων, της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η οργάνωση υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση και προάγει την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών στην παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης ενώ ακολουθεί παραδείγματα εφαρμογής καλών πρακτικών αξιοποιώντας την διεθνή γνώση και εμπειρία.

Το δίκτυο ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ – SAVECOAST φιλοδοξεί να κινητοποιήσει δυνάμεις και συνέργειες με άλλους Συλλόγους και Φορείς ακολουθώντας συνεπή στάση στα Περιβαλλοντικά προβλήματα της παράκτιας ζώνης, στοχεύοντας στην ανάδειξη ενδεδειγμένων, σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Ακολουθήστε τον αγώνα μας για έναν καλύτερο κόσμο

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο του προγράμματος COAST-ADWEB που αφορά τα προβλήματα της παράκτιας ζώνης της περιοχής σας

See also :

Blog EN | GR

About Us